Privacy Statement Conneqtech B.V.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Conneqtech B.V., is het in vrijwel alle
gevallen noodzakelijk, dat wij persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid en ons
doel om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u
krijgen. Door middel van deze Privacy Statement willen wij u laten weten, hoe wij omgaan
met u persoonsgegevens en voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw
persoonsgegevens verwerken en bewaren. Deze Privacy Statement is dan ook van
toepassing op alle persoons- gegevens die wij van u verwerken wanneer u onze website
bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of wanneer wij contact met u hebben.

Content
Who are we?
Why and how do we collect information and data from you?
Directly:
• Via derden:
• Automatisch
:
What do we use your information for?
The purpose and lawful basis for processing personal data
How long do we retain your personal information?
How is your personal data secured and where do we store it?
Complaints


Who are we?

Conneqtech B.V. biedt door haar extensieve kennis van het ‘Internet of things’ slimme ICT
oplossingen voor bedrijven en organisaties, waarmee (traditionele) producten en diensten
met het internet verbonden kunnen worden. Essentieel onderdeel van de dienstverlening van
Conneqtech is het verzamelen, beheren en analyseren van data- en gebruikersgegevens,
waaronder telemetrie data van internet of things (iot) devices. Onder Conneqtech wordt
verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Conneqtech B.V., met
gebruikmaking van de aan Conneqtech gelieerder handelsnamen ‘Conneqtor’, ‘My GPS
Tracker’, en ‘NFNTY’. Conneqtech B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK nummer 63567385 en gevestigd te 3752 LW in Bunschoten-Spakenburg aan de
Einsteinweg nummer 35a.

Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website www.conneqtech.com en uiteraard
kunt u ook contact met ons opnemen via ons algemene mailadres [email protected] of
telefonisch op nummer +31 33-2053400

Why and how do we collect information and data from you?

Uw informatie- en persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verzameld en daarmee
verwerkt om u onze dienstverlening en producten te kunnen (blijven) aanbieden. Wij bouwen
graag een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn
en wij u wellicht aanbiedingen kunnen doen, die voor u interessant zijn, op basis van de door
u in het verleden bij ons betrokken diensten en uw interesses. Hieronder vindt u een
overzicht van de wijze waarop wij informatie- en persoonsgegevens van u verzamelen en
daarmee verwerken. Dit doen wij rechtstreeks, via derden of automatisch:

Directly:

Wij verzamelen en beheren informatie rechtstreeks, dus direct van u, wanneer u de door ons
vervaardigde diensten en/of producten aanschaft of wanneer u een product aanschaft,
waarbij onze app een integraal onderdeel is van dat product. Daarnaast verzamelen wij
informatie van u, wanneer u bij ons informatie aanvraagt over onze producten en
dienstverlening, contact met ons opneemt of anderszins gebruik maakt van onze diensten en
producten. Hierna volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons, afhankelijk
van de dienst waarvan u gebruik maakt, worden verwerkt.

Wanneer u als klant en dus als gebruiker van onze diensten gebruik maakt en onze app
activeert en gebruik maakt van onze antidiefstalbescherming, verwerken wij de volgende
persoonsgegevens van u:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw geboortedatum;
• Uw geboorteplaats;
• Uw nationaliteit;
• Uw (factuur en post) adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres;
• Uw betalingsinformatie, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of
betaalkaartnummers en uw aankoopgeschiedenis;
• Uw internetbrowser en apparaat type;
• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel
van onze app, website, per mail in correspondentie en telefonisch.

Wanneer u geen klant/gebruiker bij ons bent en dus niet onze app heeft geactiveerd,
verwerken wij geen persoonsgegevens van u, alleen versleutelde geanonimiseerde
locatiegegevens.

Wanneer u gebruik maakt van de website van Conneqtech, worden de volgende
persoonsgegevens van u verwerkt:
• Uw gegevens over uw activiteiten;
• Uw IP adres;
• Uw internetbrowser en apparaat type;
• En, wanneer uw antwoorden op vragenlijsten of enquêtes invult via onze website of
offline.

Wanneer u gebruik maakt van de portal van Conneqtech (portal.mygpstracker.nl), worden de
volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw bedrijfsnaam
• Uw (factuur en post) adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres;
• Uw Locatiegegevens en gegevens die daarmee samenhangen om uw locatie te
kunnen bepalen waaronder, snelheid, afstand, datum, tijd, gebruiksgegevens etc.
• Uw betalingsinformatie, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of
betaalkaartnummers en uw aankoopgeschiedenis;
• Uw internetbrowser en apparaat type;
• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel
van onze app, website, per mail in correspondentie en telefonisch.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u dat niet doet
of wilt, is het mogelijk, dat u geen of maar voor een klein deel gebruik kunt maken van onze
dienstverlening en producten.

By means of third parties:

Wij kunnen ook informatie over u verzamelen van derde partijen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw
naam, e-mailadres en overige door u verspreide gegevens van sociale mediaplatforms
verzamelen, wanneer u met ons in aanraking komt via sociale media.

Automatically:

Wij verzamelen automatisch informatie -inclusief persoonsgegevens- van u via cookies, web
beacons en andere technologieën, wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van
onze diensten, waaronder onze apps. De informatie die wij automatisch verzamelen, omvat,
maar is niet beperkt tot: domeinnaam, browsertype en besturingssysteem, bekeken
webpagina’s, geklikte links, Internet Protocol (IP) adres, de tijd besteed op de website en/of
gebruik van onze diensten en de verwijzende URL of de webpagina die u heeft geleid tot
onze website. Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming kunnen wij deze
informatie die wij over u verzamelen, samenvoegen met andere informatie.

What do we use your information for?

We use your information, including your personal data, for the following purposes:

Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren; om orders en retouren
aan te nemen, te verifiëren, te verwerken en te leveren; om betalingen te verwerken;
voor garantie-, technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; om
klantaccounts aan te maken en te onderhouden.
To create and maintain data for suppliers’ management purposes; aan te maken en te onderhouden, de
aangevraagde producten en diensten te leveren en om andere handelingen uit te
voeren ten behoeve van het leveranciersbeheer. De informatie die wij verzamelen
van onze leveranciers, wordt ook gebruikt voor de doeleinden die in dit hoofdstuk
uiteen zijn gezet.
For customer service purposes;, waaronder ten behoeve van de garantie,
technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; om te reageren op uw
vragen en voor andere doeleinden waarvoor u contact met ons opneemt.
Communicatie, om met u te kunnen communiceren. Wij kunnen op verschillende
manieren contact met u opnemen, inclusief per post, e-mail, telefoon en/of
tekstbericht.
Administratieve doeleinden, waaronder om onze inventaris te beheren; om ons
beter inzicht te geven in de toegang tot en het gebruik van onze website; om
informatie en verslagen te verstrekken aan onze investeerders, potentiële partners,
dienstverleners, regelgevers en anderen; om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie
en andere diensten die ontwikkeld zijn om onze klanten, gebruikers, leveranciers,
onszelf en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven; om dit
beleid, onze voorwaarden en ander beleid af te dwingen.
Onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder om onze website, producten,
diensten en klantervaring te verbeteren; om onze klant- en gebruikersgegevens te
begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden.
Wettelijke naleving, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke
verplichtingen, waaronder het reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
Om onszelf en anderen te beschermen, wanneer wij van mening zijn, dat dit
noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot
mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van onze
voorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of om hiertegen
maatregelen te nemen.
Marketing, wanneer dit wettelijk is vereist, voor zover het wettelijk is toegestaan of
met uw expliciete toestemming voor marketing- en proportionele doeleinden, inclusief
via e-mail. Wij kunnen bijvoorbeeld uw informatie gebruiken, zoals uw e-mailadres,
om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties toe te sturen, of
om anderszins contact met u op te nemen over producten, diensten of informatie die
volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken
om ons in staat te stellen onze diensten te adverteren op derden websites of via
andere kanalen.

When can we disclose your details?
Wij kunnen uw informatie, waaronder uw persoonsgegevens, op de volgende wijzen bekend
maken:

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie
verstrekken aan huidige of toekomstig gelieerde ondernemingen of dochter-
ondernemingen, voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven bij ‘Waarvoor
gebruiken we uw informatie’?. Wij kunnen uw informatie in verband met opslag-
doeleinden ook delen met ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER), bijvoorbeeld met ondernemingen gevestigd in Amerika.

Gebruikers van onze website en apps. Een gebruikersnaam of enige informatie die
u plaatst op onze website, inclusief afbeeldingen zonder beperkingen, opmerkingen
en tekst kunnen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van onze website en kunnen
openbaar beschikbaar worden gesteld na het plaatsen daarvan.
Dienstverleners. Wij kunnen persoonsgegevens onthullen aan externe leveranciers,
dienstverleners, aannemers of andere derden om hen in staat te stellen handelingen
uit te voeren namens Conneqtech of de aan ons gelieerde labels en ondernemingen.
Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het beheren van onze
website, het verwerken van gegevens, waaronder bijvoorbeeld sollicitaties,
administratie of betalingen. Met deze dienstverleners zal Conneqtech een
verwerkersovereenkomst afsluiten, waarmee Conneqtech deze dienstverleners
verplicht om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.
Overige niet-gelieerde derde partijen. Voor zo ver dat wettelijk is toegestaan of met
uw toestemming kunnen wij uw informatie aan derde partijen onthullen, waarmee wij
een marketing of andere relatie hebben, ten behoeve van hun eigen marketing-
doeleinden.
Zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw informatie onthullen aan een andere entiteit,
in het kader van, inclusief tijdens onderhandelingen van, een overname of een fusie,
verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, een faillissementsprocedure,
of als onderdeel van enige andere soortelijke zakelijke overdracht.
In reactie op een juridische procedure. Wij kunnen uw informatie onthullen om te
voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch
proces, zoals in reactie op een dagvaarding of in reactie op een rechtmatig
overheidsverzoek.
Om onszelf en anderen te beschermen. Wij onthullen uw informatie indien wij van
mening zijn, dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude,
situaties met betrekking tot mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van een
persoon, of schendingen van onze voorwaarden of dit beleid, te onderzoeken,
voorkomen of hiertegen maatregelen te nemen.
Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. Wij kunnen samengevoegde of
geanonimiseerde informatie over u onthullen aan derde partijen voor marketing-,
reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

Website
Wanneer u gebruik maakt van (een van onze) website(s), slaan wij bepaalde informatie van
u op. Dit gebeurt automatisch. De informatie die wij van u opslaan, kan bijvoorbeeld zijn:
– Van welke URL u komt;
– Naar welke URL u toe gaat;
– Welke browser u gebruikt;
– Uw IP-adres;
– De datum en de tijd waarop u toegang heeft gehad tot (een van) onze website(s);
– Gegevens over de hardware, software en de internetbrowser die u gebruikt.
Wij gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze
website en we mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het
onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde individuele gebruiker. Wij zijn
niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van (een
van) onze website(s). Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik
van (een van) onze website(s), zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s worden het
meeste bezocht en wat zijn de drukke uren waarop (een van) onze website(s) wordt bezocht.

Cookies and Tracking mechanisms
Wij en de aan ons gelieerde labels en dochterondernemingen gebruiken cookies, tracking
pixels en andere tracking-mechanismen om informatie te traceren over uw gebruik van onze

website en de diensten die beschikbaar zijn via onze website. Wij kunnen deze informatie
met andere informatie combineren, welke wij over u hebben ontvangen.

Een cookie is een string van informatie die uitsluitend bestaat uit tekst, welke een website
overdraagt aan het cookiebestand van de browser op de harde schijf van een computer,
zodat het de gebruiker kan herinneren. Een cookie zal gewoonlijk de naam van het domein
bevatten, waarvan de cookie afkomstig is, evenals de levensduur van een cookie en een
waarde, over het algemeen een willekeurig gegenereerd uniek cijfer. Dit helpt ons om u een
goede ervaring te bieden, wanneer u onze website gebruikt en om onze website, producten
en diensten te verbeteren. Wij gebruiken cookies voornamelijk voor de volgende doeleinden:

• Waar zij essentieel zijn, om onze website te laten werken;
• Om anonieme, samengevoegde statistieken op te stellen, die ons inzicht bieden in de
manier waarop gebruikers onze website gebruiken en om ons te helpen de
functionaliteiten en de opbouw van onze website te verbeteren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, omdat deze op uw computer, tablet of smartphone
zijn opgeslagen. Voor het verwijderen kunt u gebruik maken van bovengenoemde tips en u
kunt daarvoor ook de handleiding van uw browser gebruiken. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Clear GIFs, pixel tags and other technologies
Clear GIF’s zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificeerder, gelijk in functie als
cookies, welke onzichtbaar ingebed zijn op webpagina’s. Wij kunnen gebruik maken van
clear GIF’s (ook wel bekend als web beacons, web bugs of pixel tags) in verband met onze
website om de activiteiten van bezoekers op onze website te volgen, ons te helpen om
inhoud te beheren en om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website. Wij
kunnen ook gebruik maken van clear GIF’s in HTML e-mails naar onze gebruikers, om e-
mailresponspercentages te krijgen, te zien wanneer onze e-mails zijn bekeken, en om te zien
of onze e-mails zijn doorgestuurd.

Third-party analytics, measuring & analysing visitor behaviour
Wij gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties om het gebruik van onze website
en diensten te evalueren. Wij gebruiken deze middelen om ons te helpen om onze diensten,
prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze apparaten en applicaties kunnen
gebruik maken van cookies en andere tracking technologieën om hun diensten te lev eren.

Via onze website(s) en apps worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als onderdeel van hun “Analytics” dienst. Wij maken gebruik van de diensten van Google
Analytics om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van onze website(s) door bezoekers.
De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en
opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. Op de website van www.google-analytics.com treft u het door
hen gehanteerde privacy beleid aan. Met Google Analytics en Firebase verzamelen wij onder
andere de volgende data:
• Het aantal unieke bezoekers;
• Hoe vaak gebruikers onze website(s) bezoeken;
• Welke pagina’s gebruikers van onze website(s) bekijken;
• Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
• Bij welke pagina’s gebruikers de website(s) weer verlaten.
Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google Analytics
daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Analytics

verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google Analytics geen toestemming
gegeven om de via onze website(s) verkregen analytische informatie te gebruiken voor
andere Google diensten dan is afgesproken tussen Conneqtech en Google Analytics.
Wanneer u zich wilt afmelden kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on
downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser.

Onderstaand treft u de cookies aan, die wij gebruiken op onze website(s) en een overzicht
van alle partners waarmee wij samenwerken:

Analysis for the purpose of management information
Een aantal van uw gegevens kunnen worden gebruikt voor managementinformatie. Het gaat
dan bijvoorbeeld om gegevens zoals uw gebruik, gezinssamenstelling en het land en de
provincie waar u woonachtig bent. Uw gegevens zijn dan altijd volledig geanonimiseerd en
beslist niet te herleiden tot u als persoon.

International transfer of Personal Data
Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan
buiten het land waarin deze gegevens verzameld zijn, zoals bijvoorbeeld de Verenigde
Staten en andere landen. Landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden
met betrekking tot persoonsgegevens als het land waarin u zich bevindt. Bovendien zijn er
situaties waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan derden dienstverleners (in de
Verenigde Staten of andere landen) om diensten te leveren aan Conneqtech, zoals
betalingsverwerking, webhosting etc. Conneqtech gebruikt derden dienstverleners om
gegevens te verwerken voor ondersteunende service gerelateerde en administratieve
doeleinden. Wanneer Conneqtech een ander bedrijf inzet om een functie van deze aard uit
te voeren, zal Conneqtech van een dergelijke partij eisen, om de persoonsgegevens van
Conneqtech te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om deze persoonsgegevens voor
enig ander doel te gebruiken.

Met welk doel / op basis van welke grondslagen verwerken wij uw
persoonsgegevens?

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan:
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt, wanneer u een van onze diensten en
producten afneemt. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de
overeenkomst tussen u en Conneqtech. Wanneer u de door ons gevraagde
persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen of slechts voor een deel gebruik
maken van onze diensten en deze niet of slechts gedeeltelijk bij ons afnemen.
We process your personal data for the following purposes:
➢ Om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en producten;
➢ Het verzamelen, analyseren, beheren, opslaan en verwerken van de daarmee
verkregen informatie, waaronder persoonsgegevens;
➢ Het verzenden van onze nieuwsbrieven, e-mails en/of aanbiedingen;
➢ Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u;
➢ Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en updates;
➢ Meer in het algemeen, om onze producten en dienstverlening voor u mogelijk te
kunnen maken en te kunnen optimaliseren.
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke vereisten
zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw
persoonsgegevens. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw
belangen en die van onze organisatie.

For a legitimate organisational interest
Voor de verwerking -waaronder het bewaren opslaan en beveiligen- van uw persoons-
gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld maar niet
uitsluitent door middel van marketingactiviteiten, enquêtes en het doen van onderzoeken.
Bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van Conneqtech. Op deze manier zijn we in
staat om onze diensten continue te blijven verbeteren, onder andere door middel van direct
marketing.

Wij verwerken uw gegevens bij contactmomenten met ons bedrijf middels onze website of
met een van onze medewerkers, waardoor wij in staat zijn om uw vragen, klachten op- of
aanmerkingen snel in behandeling te kunnen nemen en u daarmee adequaat te kunnen
helpen. Deze wijze van werken stelt ons tevens in staat om een duurzame relatie met u op te
bouwen, wat wij graag ambiëren en waar we graag ook ons uiterste best voor zullen (blijven)
doen.

Statutory obligation
Het verwerken en daarmee ook het bewaren van een aantal van uw persoonsgegevens is
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Consent
Wanneer wij meer persoonsgegevens van u nodig mochten hebben, dan vragen wij uw
expliciete toestemming daarvoor.

How long do we retain your personal information?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van
de doelstellingen die zijn opgenomen in dit privacy statement, tenzij wij uw uitdrukkelijke en
aantoonbare toestemming hebben gekregen om uw gegevens langer te mogen bewaren,
bijvoorbeeld om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, en tenzij er een wettelijke
verplichting is, waardoor wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Financial data
Wij bewaren onze financiële administratie 10 jaar. Dat betekent dat al uw gegevens en
documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen u en Conneqtech nog
10 jaar na het afnemen van onze producten en diensten bewaard blijven. Wanneer u twee
jaar lang geen gebruik maakt van onze app, dan anonimiseren wij uw accountgegevens
automatisch.

Data from contact times
Contactmomenten met onze klantenservice via de chat worden verwijderd binnen 14 dagen
na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang zijn voor de dienst of
het product dat u bij ons afneemt of voor eventuele toekomstige diensten of producten.
Opgenomen telefoongesprekken en WhatsApp gesprekken worden binnen drie maanden
verwijderd. Aan u verzonden of door ons ontvangen e-mailberichten en door u ingediende
klachten bewaren wij maximaal 10 jaar.

Processing personal data with your consent
Persoonsgegevens die wij verwerken met uw toestemming, bewaren wij, totdat u uw
toestemming weer intrekt en ons dit schriftelijk heeft laten weten. Wanneer u gedurende
twee jaar of langer niet bij ons heeft ingelogd, anonimiseren wij uw accountgegevens
automatisch.

How is your personal data secured and where do we store it?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij hebben technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van uw
persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau aan u kunnen
garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen
gegevens met zich meebrengen. Ons beleid is er op gericht, dat alleen die medewerkers van
Conneqtech toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk
nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van
Conneqtech is ter versterking van uw privacy geheimhouding overeengekomen en er is een
individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Uw gegevens worden opgeslagen op Europees grondgebied, met uitzondering van uw naam
en e-mailadres. Voor een juiste werking van onze diensten zijn zogenaamde sub verwerkers
ingeschakeld. Deze sub verwerkers handelen enkel en alleen in opdracht van Conneqtech
en pas op het moment dat de betreffende sub verwerkers voldoende waarborgen hebben
getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze
passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de EU-US Privacy Shield.

Gebruikers dienen de gebruikersnaam of gebruikers-ID voor gebruik op onze website te
beschermen en zijn verantwoordelijk voor enig misbruik of onbevoegd gebruik van onze
website via hun wachtwoord en gebruikers-ID. Gebruikers dienen zelf te zorgen voor de
vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden. Wanneer u als gebruiker redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld wanneer u van mening
bent, dat de beveiliging van uw account die u bij ons heeft, is aangetast) dient u onmiddellijk
contact met ons op te nemen via [email protected] of per brief naar ons adres te
3752 LW in Bunschoten-Spakenburg aan de Einsteinweg nummer 35a, t.a.v. de Privacy
Officer

Your rights – inspect, rectify, restrict or erase
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt er altijd voor kiezen om geen informatiegegevens en persoonsgegevens aan ons te
verstrekken, hoewel dit nodig kan zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten en
producten.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben,
bijvoorbeeld in ons computerbestand, om die gegevens naar u of naar een ander, door u
genoemde organisatie of bedrijf, toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
[email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-
nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

You are also entitled to restrict our processing of your data when:
• U de juistheid van de persoonsgegevens betwist totdat we voldoende maatregelen
hebben getroffen voor het corrigeren of verifiëren ervan;
• De verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt, dat wij de gegevens verwijderen;
• Wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u deze
persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van
juridische claims;
• U bezwaar heeft ingediend tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang
(zie hieronder), in afwachting van de verificatie of het bedrijf zwaarwegende legitieme
redenen heeft om verder te gaan met de verwerking.

Wanneer er op deze wijze een beperking wordt gelegd op persoonsgegevens, zullen wij
deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of
verdediging van juridische claims.

Complaints

Conneqtech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt ons dit laten weten
door ons een e-mailbericht te sturen op [email protected] of ons een brief te sturen
naar ons adres te 3752 LW in Bunschoten-Spakenburg aan de Einsteinweg nummer 35a,
t.a.v. de Privacy Officer Wij zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

U heeft ook het recht, om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende
autoriteit, de Autoriteit Persoons- gegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

This privacy statement was most recently reviewed and amended on 13 May 2019.